.

Hakkımızda

MEYOK ‘un çalışma alanları:

  • Üniversite içerisinde yeni meslek yüksekokulları ve bunlara bağlı bölüm ve programların açılması ile ilgili olarak Senatoya görüş bildirmek,
  • Meslek yüksekokullarındaki mevcut insan kaynağının daha etkin bir şekilde değerlendirilebilmesi noktasında birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,
  • Meslek yüksekokullarının akademik ve idari personel ihtiyaç ve taleplerini tüm birimler için bütüncül bir şekilde ele alarak planlamak ve bu konuda Rektöre görüş bildirmek,
  • METEB İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’te belirtilen görevlerin yapılmasını sağlamak,
  • Mesleki eğitimi tanıtıcı ve eğitici faaliyetler düzenlemesini, öğrencilerin niteliklerini geliştirici çalışmalarda bulunulmasını sağlamak,
  • Akademik ve idari personelin meslek içi eğitim ve öğretimlerinin planlanması, verilen eğitimin kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmaların düzenlenmesini sağlamak,
  • Sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim-öğretim plan taslaklarının hazırlamasını, eğitim-öğretim planlarında uygulamalara ağırlık verilmesini sağlamak,
  • Eğitimde, kaynak yaratma potansiyeli ve üretkenliği artırıcı düzenlemeler yapılmasını, personel, kütüphane, laboratuar, araç ve gereç gereksinimlerinin karşılanması için gerekli planlama ve uygulama çalışmaları yapmak ve desteklemek,
  • Öğretim programları ve uygulamalarında koordinasyonu sağlamaktır.

hakkımızda